Maja Frey

Księgowa Wrocław

Księgowość Wrocław

Biuro Rachunkowe Wrocław

Maja Frey

Księgowa Wrocław

Księgowość Wrocław

Biuro Rachunkowe Wrocław

Blog Post

Obniżona stawka CIT 9%

14 lutego 2020 Aktualności, Porady
Obniżona stawka CIT 9%

Obniżona stawka CIT 9%

Kolejne ograniczenie w stosowaniu obniżonej 9% stawki podatku zawiera art. 12 nowelizacji. Przepis ten wprowadza ograniczenie w stosowaniu regulacji w stosunku do podatników kontynuujących prowadzenie działalności po przeprowadzeniu wskazanych w tym przepisie działań restrukturyzacyjnych (podział, przeniesienie majątku), w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu (19 listopada 2018 r.) a przed dniem wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2019 r.). Podatnicy ci nie będą mieli prawa do zastosowania stawki 9% w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2018 r.

Z obniżonej stawki CIT mogą skorzystać tylko Ci podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika. Wszystko ustalane jest w oparciu o dochody z poprzedniego roku.  Z obniżonej stawki CIT 9% mogą skorzystać podatnicy, których dochody nie przekroczyły 1,2miliona euro, NETTO.

Z obniżonej stawki CIT 9% nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy będą grupami kapitałowymi lub spółkami dzielonymi. 

Ograniczenie możliwości zastosowania obniżonej stawki

Podatnicy utworzeni na skutek działań wskazanych w art. 19 ust. 1a pkt. 1–5 ustawy o CIT nie będą mogli stosować 9% stawki podatku CIT także w roku podatkowym, rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2018 r., tj. w ich drugim roku podatkowym, nawet gdyby posiadali w tymże roku status małego podatnika. Powyższe odnosi się do podatników, którzy zostali utworzeni:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę albo
 • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną;
 • w celu następczego przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości powyżej 10 000 euro;
 • z wkładów niepieniężnych z majątku uzyskanego w wyniku likwidacji;
 • w celu przeniesienia na poczet kapitału uprzednio prowadzonego przedsiębiorstwa, zorganizowanej część przedsiębiorstwa albo składników majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro.

Ponadto należy wskazać, że nowelizacja wprowadziła również przepisy dotyczące podatników, którzy „pozostają” po restrukturyzacji, zgodnie z którymi stawki obniżonej nie stosuje się do:

 • spółki dzielonej;
 • podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału: 
  • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro,
  • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników.

W obu wyżej opisanych przypadkach stosowanie przez tych podatników niższej stawki podatku CIT (nowych regulacji) będzie możliwe dopiero przy spełnieniu warunku bycia „małym podatnikiem”, począwszy od ich trzeciego roku podatkowego.

Taggs:
Write a comment