businessman-signing-an-important-agreement-P43FMS4

Likwidacja deklaracji VAT7 i VAT7K

Od 1 stycznia 2020 roku większość podatników nie złoży deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zostaną one zastąpione przesłanym przekształconym plikiem JPK_VAT będą one zastępować typową deklarację VAT, elektroniczną. JPK_VAT, będzie obowiązywał tylko i wyłącznie dużych przedsiębiorców, dla innych przedsiębiorców obowiązek ten wejdzie w życie od 1 lipca 2020roku. 

Projekt ma na celu uproszczenie rozliczeń w przypadku towarów i usług. Ma on stanowić proste pi przejrzyste narzędzie dla podatników dla rozliczenia podatków od towarów i usług. Podatnicy nie będą musieli składać dwóch dokumentów pliku JPK_VAT, a wyślą jeden plik zawierający potrzebne dane. 

Korekty plików JPK_VAT

W ciągu 14 podatnik będzie mógł udać się do urzędu skarbowego, i dokonać korekty w niezgodnościach plików JPK_VAT. W przypadku uchybienie terminu odnośnie naniesienia zmian zostanie nałożona kara w wysokości 500zł. 

showing-data-PGREWL4

Obniżona stawka CIT 9%

Obniżona stawka CIT 9%

Kolejne ograniczenie w stosowaniu obniżonej 9% stawki podatku zawiera art. 12 nowelizacji. Przepis ten wprowadza ograniczenie w stosowaniu regulacji w stosunku do podatników kontynuujących prowadzenie działalności po przeprowadzeniu wskazanych w tym przepisie działań restrukturyzacyjnych (podział, przeniesienie majątku), w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu (19 listopada 2018 r.) a przed dniem wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2019 r.). Podatnicy ci nie będą mieli prawa do zastosowania stawki 9% w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2018 r.

Z obniżonej stawki CIT mogą skorzystać tylko Ci podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika. Wszystko ustalane jest w oparciu o dochody z poprzedniego roku.  Z obniżonej stawki CIT 9% mogą skorzystać podatnicy, których dochody nie przekroczyły 1,2miliona euro, NETTO.

Z obniżonej stawki CIT 9% nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy będą grupami kapitałowymi lub spółkami dzielonymi. 

Ograniczenie możliwości zastosowania obniżonej stawki

Podatnicy utworzeni na skutek działań wskazanych w art. 19 ust. 1a pkt. 1–5 ustawy o CIT nie będą mogli stosować 9% stawki podatku CIT także w roku podatkowym, rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2018 r., tj. w ich drugim roku podatkowym, nawet gdyby posiadali w tymże roku status małego podatnika. Powyższe odnosi się do podatników, którzy zostali utworzeni:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę albo
 • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną;
 • w celu następczego przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości powyżej 10 000 euro;
 • z wkładów niepieniężnych z majątku uzyskanego w wyniku likwidacji;
 • w celu przeniesienia na poczet kapitału uprzednio prowadzonego przedsiębiorstwa, zorganizowanej część przedsiębiorstwa albo składników majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro.

Ponadto należy wskazać, że nowelizacja wprowadziła również przepisy dotyczące podatników, którzy „pozostają” po restrukturyzacji, zgodnie z którymi stawki obniżonej nie stosuje się do:

 • spółki dzielonej;
 • podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału: 
  • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro,
  • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników.

W obu wyżej opisanych przypadkach stosowanie przez tych podatników niższej stawki podatku CIT (nowych regulacji) będzie możliwe dopiero przy spełnieniu warunku bycia „małym podatnikiem”, począwszy od ich trzeciego roku podatkowego.

thinking-of-ideas-PZ838NP-2

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, jest to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobą pośrednią lub bezpośrednią, która sprawuje kontrolę nad spółką. 

Jednym z głównych założeń CRBR, jest przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Dlatego też posiadanie aktualnych danych odnośnie beneficjentów jest tak ważne.

Rejestr gromadzi dane odnośnie spółek beneficjentów 

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnych.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty, to osoba lub osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, poprzez posiadane uprawnienia. Beneficjent rzeczywisty może także nawiązywać stosunki w imieniu osoby fizycznej, lub osób fizycznych, w których imieniu przeprowadzane są transakcje okazjonalne. 

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Ustawa definiuje jeszcze 2 przypadki, w których instytucje obowiązane identyfikują beneficjentów rzeczywistych swoich klientów: 

 1. w przypadku klienta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na sprawowanie kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym, 
 2. w przypadku klienta będącego trustem przyjmuje się, że beneficjentem rzeczywistym jest założyciel, powiernik, nadzorca (jeśli został ustanowiony), beneficjent trustu i/lub inna osoba, która sprawuje kontrolę nad trustem. 

Jednak w tych przypadkach informacja o beneficjentach rzeczywistych (trustów i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) nie jest przekazywana do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.).

Podstawa prawna

Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych stanowi realizację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). Przepisy Unii Europejskiej zobowiązują państwa członkowskie do przechowywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych w centralnym rejestrze oraz do udostępniania tych informacji właściwym organom i jednostkom analityki finansowej, a także podmiotom zobowiązanym (w ramach stosowania środków należytej staranności wobec klienta).

W Polsce podstawą funkcjonowania CRBR jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.), która implementuje przepisy IV dyrektywy AML.

Sposób i tryb składania zgłoszeń do CRBR oraz sposób sporządzania i składania wniosków o udostępnienie informacji, wraz z trybem składania i udostępniania, jest uregulowany w rozporządzeniach Ministra Finansów.

stamp-signing-authorization-contract-documents-PRPDVF2-1-2

Obowiązek weryfikowania rachunków bankowych kontrahentów

Co to jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT ma za zadanie pomóc firmom skutecznie i szybko sprawdzać kontrahentów . Biała lista umożliwia sprawdzenie, czy Twój kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT, umożliwia sprawdzenie, dlaczego Twój kontrahent został wykreślony z rejestru oraz potwierdza numer rachunku bankowego, na który musisz dokonać wpłaty, dla swojego kontrahenta. 

Biała lista podatników VAT, jest prowadzona przez szefa KAS, i możemy ją znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów, oraz w CDEIG. Nie musisz robić kompletnie nic, Twoje dane zostaną pobrane z centralnego rejestru i znajdą się w KAS. Jeżeli dane nie będą zgodne z prawdą, możesz wystąpić do szefa KAS o ich usunięcie lub zmienienie. 

Od 01.01.2020 płatności o sumie ponad 15 tyś złotych, powinny być wykonywane na widoczny rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników VAT. Zapłata na rachunek bankowy, który nie widnieje na białej liście zobowiązuje do zmniejszenia otrzymywanych dochodów, do kwoty poniżej 15tyś złotych. Jednak bardzo ważną informację jest, to że korekty kosztów będzie można uniknąć zgłaszając sytuację do urzędu skarbowego do 3 dni, od wystawionej faktury. 

adult-asian-woman-working-on-payment-bills-PRJ6E4R-2

Zmiany w kasach fiskalnych

Zmiany w kasach fiskalnych 

Faktura do paragonu będzie mogła być wystawiona tylko w przypadku, kiedy na paragonie będzie znajdował się numer identyfikacyjny NIP.

Oznacza to, że gdy sprzedaż jest zarejestrowana na kasie fiskalnej, to sprzedawca może wystawić fakturę, tylko wtedy gdy numer identyfikacyjny widnieje na paragonie, potwierdzającym sprzedaż. 

Na podstawie art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), ustawa ta wchodzi w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 21 i 24, które wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.

Wprowadzenie kas fiskalnych online 

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą wprowadzenia kas fiskalnych online. Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, będą zmuszeni wymienić dotychczasowe kasy, na kasy fiskalne online.

W styczniu 2020 roku, kasy fiskalne online będą obowiązkowe dla:

 • Osoby świadczące usługi naprawcze takie jak, naprawa samochodów, motorowerów oraz wymiana opon,
 • Osoby sprzedające benzynę silnikową, olej napędowy i gaz napędowy. 

W lipcu 2020 roku, kasy fiskalne będą obowiązywały dla :

 • Osób prowadzących hotele, sale weselne, pensjonaty i prężnie działających na rynku gastronomicznym,
 • Osoby zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu oraz paliw stałych wytwarzanych z węgla.