Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, jest to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobą pośrednią lub bezpośrednią, która sprawuje kontrolę nad spółką.  Jednym z głównych założeń CRBR, jest przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Dlatego też posiadanie aktualnych danych odnośnie beneficjentów jest tak ważne. Rejestr gromadzi dane odnośnie spółek beneficjentów  jawnych, komandytowych, komandytowo…